ต้อนรับการทัศนศึกษาจากโรงเรียนซิกร์วิทยาลัย

ขอขอบพระคุณคณะครูจากโรงเรียนซิกร์ วิทยาลัย ที่ให้เกรียติจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ป้อมผีเสื้อสมุทร และขอขอบคุณกำลังพลทุกนายของป้อมผีเสื้อสมุทรที่ให้ความร่วมมือให้ภารกิจเสร็จสิ้นได้อย่างสมบูรณ์

Leave a Comment